Procedura za dobijanje pasoša za djecu

Pravo na biometrijski pasoš imaju crnogorski državljani, punoljetni kao i maloljetni državljani, odnosno djeca.

Pasoš crnogorskom državljaninu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Putna isprava se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu mlađem od 4 godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine.

Za izdavanje pasoša za djecu, shodno Zakonu o putnim ispravama, potrebno je priložiti:

  1. zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove);
  2. dokaz o uplati naknade za obrazac 15,00 eura;
  3. za lice mlađe od 18 godina zahtjev podnosi jedan roditelj, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika određenog u skladu sa zakonom.

Pasoš najčešće bude izdat u roku od sedam dana od podnošenja zahtjeva.

Zakon o načinu izdavanja putnih isprava predviđa i sledeće u članu 28: „Kada roditeljsko pravo vrši jedan od roditelja, zahtjev za izdavanje putne isprave iz clana  26 stav 3 ovog zakona, odnosno odobrenja iz člana 27 stav 1 ovog zakona, za putovanje u drugu državu, za lice mlade od 18 godina podnosi roditelj kojem je lice povjereno na čuvanje ili vaspitanje, uz pisanu saglasnost drugog roditelja. „

“To znači da putnu ispravu za osobu mlađu od 18 godina nije moguće izvaditi bez odobrenja drugog roditelja”, pojašnjavaju iz Ministarstva.

Crnogorski državljanin koji ima prebivalište u Crnoj Gori, zahtjev za izdavanje pasoša podnosi područnoj jedinici ili filijali unutrašnjih poslova u mjestu svog prebivališta.

Ako je dijete smješteno u zavod ili posebnu ustanovu, a njegov zakonski zastupnik je nedostupan, odobrenje može izdati organ starateljstva, rukovodeći se pravima i interesima tog lica. To odobrenje važi jednu godinu od dana njegovog izdavanja.

Da li je za izlazak djece iz zemlje potrebna saglasnost oba roditelja?

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova pojašnjavaju da roditeljima koji žele otputovati van granica Grne Gore nije potrebna saglasnost drugog roditelja, ali je za promjenu mjesta prebivališta djeteta, kao i vađenje putne isprave, neophodna saglasnost oba roditelja.

U Zakonu o putnim ispravama (“Sl. list Crne Gore br. 21/08”) član 27. sa naslovom Odobrenje roditelja ili zakonskog zastupnika, propisuje da dijete može putovati u drugu državu ako ima odobrenje jednog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika određenog u skladu sa zakonom.

Dijete može, kao što je već navedeno, preći granicu sa jednim roditeljem bez odobrenja odnosno saglasnosti drugog. Međutim, ako je u pitanju treće lice, onda je potrebna dozvola jednog od roditelja.

Važno je znati i da Porodični zakon koji se primjenjuje od 1. septembra 2007. godine, u članu 79. propisuje da roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dijete, da sa djetetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život djeteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo. Pitanjima koja bitno utiču na život djeteta, u smislu ovog zakona, smatraju se naročito: obrazovanje djeteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad djetetom, promjena prebivališta djeteta i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti. „

Na osnovu toga se može zaključiti da kada se radi o promjeni prebivališta djeteta roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji ima roditeljsko pravo.

Takođe objašnjavaju i da će sektor granične policije povodom tumačenja MUP-a u slučaju protivljenja jednog roditelja putovanju njegovog djeteta u inostranstvo, razmotriti mogućnost drugačijeg postupanja od dosadašnje prakse.

Za prelazak granice sa Bosnom i Hercegovinom lica mlađa od 18. godina moraju posjedovati važeći pasoš.  Prelazak granice sa Srbijom je reciprocitetan, pa ista dokumenta važe za prelazak sa obje strane. Postoji mogućnost, za lica mlađa od 18 godina, ukoliko ne posjeduju pasoš, da granicu sa Republikom Srbijom mogu prelaziti i sa dokumentom kojim se može dokazati njihov identitet.

“Djeca školskog uzrasta treba da imaju dokument sa fotografijom – đačku knjižicu, pasoš, lična karta, dok djeca predškolskog uzrasta treba da posjeduju dokument kao što je izvod iz matične knjige rođenih ili zdravstvena knjižica”, pojašnjeno je iz Sektora granične policije.

Napominju da je ovakav način prelaska državne granice izuzetak, pa i granična kontrola može biti detaljnija, shodno članu 50 Zakona o graničnoj kontroli.

Da bi ova kontrola bila ubrzanija preporučuju posjedovanje i dodatnih dokumenata, na primjer, za roditelje različitih prezimena izvod iz matične knjige vjenčanih ili saglasnost oba roditelja ukoliko dijete putuje u pratnji drugog lica.

U Zakonu o graničnoj kontroli se navodi da prilikom provjere maloljetnog lica, policijski službenik posebnu pažnju obraća da li  ono putuje samo ili u pratnji drugog lica.
Kad maloljetno lice putuje u pratnji drugog lica policijski službeniik provjerava da li je to drugo lice roditelj ili zakonski zastupnik određen u skladu sa zakonom i činjenice i okolnosti koje ukazuju na mogućnost da li je maloljetno lice nezakonito odvedeno od jednog od roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

U slučajevima kada nešto ukazuje na nezakonito odvođenje djeteta, policijski službenik sprovodi detaljnu graničnu provjeru koja obavezno obuhvata provjeru odobrenja za putovanje u drugu državu maloljetnog lica, izdatog u skladu sa posebnim propisima.

Kad maloljetno lice putuje bez pratnje, policijski službenik detaljno provjerava kako bi se utvrdilo da li napušta Crnu Goru bez odobrenja roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika određenog u skladu sa zakonom.