Procedura za slanje djece u inostranstvo zbog uspostavljanje dijagnoze i tretmana razvojnih problema

Kada pedijatar i stručni timovi domova zdravlja ustanove da je dijete potrebno poslati u inostranstvo zbog uspostavljanja dijagnoze i tretmana, dijete će dobiti uput za:

Razvojno savjetovalište Kliničkog centra Crne Gore/Institut za bolesti djece: Savjetovalište za psihomotorni razvoj se bavi dijagnostikom,terapijskim tretmanom i prevencijom smetnji u kognitivnom, emocionalnom i socijalnim razvoju djeteta.

U Savjetovalištu rade psiholog, logoped, defektolog, surdoaudiolog, oligofrenolog, somatoped-defektolog, socijalni radnik.

Za pregled je neophodno donijeti uput od izabranog pedijatra i ovjerenu zdravstvenu knjižicu.

Telefon savjetovališta je +382 20 412 251

Da bi dijete dobilo uput za neku od institucija van naše zemlje radi procjene i tretmana, sa kojom Fond zdravstva ima ugovor o saradnji, potrebno je da dječji psihijatar nakon uvida u problem, predloži odlazak.

Nakon toga se o upućivanju u neku od tri ustanove u Beogradu izjašnjava konzilijum psihijatara KCCG. I za taj odlazak pred Konzilijum potrebno je prethodno uzeti uput od izabranog pedijatra.

Konzilijum psihijatara se sastaje srijedom u staroj zgradi onkologije (+382 02 02 25 84; 41 24 97) i nije potrebno zakazivanje već da se tog dana ujutru dođe i donese sva potrebna dokumentacija, a zatim sačeka izjašnjavanje Konzilijuma.

Institucije u koje Fond zdravstva šalje djecu na uspostavljanje dijagnoze tretman:

Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva

Klinika za djecu i omladinu Instituta bavi se liječenjem i prevencijom mentalnih poremećaja, zaštitom i unaprjeđenjem mentalnog zdravlja djece i omladine sprovodeći vanbolničke i bolničke aktivnosti. Prvi kontakti sa Klinikom uspostavljaju se preko Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede (dispanzer) za djecu do 15 godina, odnosno Dnevne bolnice za adolescente za mlade uzrasta od 15-25 godina. U okviru Klinike sprovodi se individualna i grupna psihoterapija, porodična terapija, farmakoterapija, defektološki tretman, specijalno-pedagoški tretman i uspostavljanje se po potrebi kontakta sa školama, centrima za socijalni rad i dr..

Klinika za djecu i omladinu obuhvata četiri organizacione jedinice i jedan kabinet:

  • Dnevna bolnica za djecu, 15 mjesta;
  • Dnevna bolnica za adolescente, 30 mjesta;
  • Kliničko odjeljenje za djecu i adolescente, broj postelja 20;
  • Odjeljenje za specijalističko konsultativne preglede;
  • Kabinet za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Na institutu za mentalno zdravlje postoji odjeljenje na kojem se može ostati 10 dana (dijete i roditelj) dok traje procjena, a nakon tog perioda, ukoliko je potrebno da dijete boravi duže na tretmanima, porodica mora sama da obezbijedi smještaj.

Institut za patologiju govora i razvojnu fonetiku “Đorđe Kostić”  – Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (IEFPG) je naučno-obrazovna institucija, multidisciplinarno orjentisana sa holističkim pristupom u izučavanju zvuka, sluha, govora i jezika, ponašanja i učenja u normo i patološkim stanjima.

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović” 

Zavod je specijalizovana zdravstvena ustanova koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, habilitacijom i rehabilitacijom djece i odraslih osoba sa različitim teškoćama u psihofiziološkom i govorno-jezičkom funkcionisanju.

U Zavodu pružaju zdravstvene usluge iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite, odnosno specijalnosti: pedijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, psihijatrije, medicinske i razvojne psihologije, medicinske i kliničke defektologije, stomatologije.

Zavod ima stacionar u Lipovici gdje se može dobiti smještaj i hrana i uključeni su u zdravstveno osiguranje.

Procedura nakon konzilijuma psihijatara

Poslije konzilijuma psihijatara svaki roditelj sa djetetom ide u filijalu Fonda zdrastva gdje od Komisije na lokalnom nivou traži dozvolu za odlazak djeteta u inostransvo na račun Fonda. U svim gradovima Komisija se sastaje u određenim terminima koji nisu standarizovani, osim u Podgorici gdje je dostupna četri dana u sedmici (ponedeljak, utorak, srijeda i četvrtak). Ujutru se predaje dokumentacija, a popodne se dolazi za odluku komisije. Za “izlazak pred komisiju Fonda je potreban uput pedijatra, a prilažu se još i nalazi i izvještaji psihijatara. Na ovom linku se mogu naći kontakti svih filijala Komisija Fonda za zdravstveno Osiguranje.