Pravo na stomatološku zaštitu i spisak izabranih ordinacija

Fond za zdravstveno osiguranje je sa stomatološkim ordinacijama zaključio ugovore o pružanju usluga izabranog doktora stomatologa i usluga ortodoncije, u cilju sprovođenja utvrđenog obima zdravstvene zaštite iz oblasti prevencije i liječenja bolesti usta i zuba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Doktora stomatologa građani mogu izabrati u područnim filijalama Fonda za zdravstveno osiguranje u svim opštinama ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj žele da izaberu doktora stomatologa, sa kojom je Fond zaključio ugovor.

Postupak izbora je jednostavan:

  • Sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom osigurano lice treba da se javi u područnu filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj želi da izabere doktora stomatologa.
  • Izbor doktora stomatologa je obaveza osiguranog lica u okviru prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.
  • Izbor doktora stomatologa vrši se potpisivanjem Izjave o izboru doktora stomatologa.
  • Niko nema pravo da osiguranom licu sugeriše ili bira stomatologa jer je to  njegovo isključivo pravo.
  • Doktor stomatolog bira se na najmanje godinu dana.
  • U propisanim slučajevima osigurana lica mogu promijeniti izabranog doktora stomatologa i prije isteka roka od godine dana.
  • Doktora stomatologa za djecu do 18 godina ili osigurana lica pod starateljstvom, bira roditelj ili staratelj.
  • Izuzetno, studenti, žene u toku trudnoće, lica oboljela od epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, mentalno oboljela i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim  propisima, slijepa i gluva lica, biraju doktora stomatologa isključivo u područnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje, uz odgovarajući dokaz (potvrda o statusu ili stanju osiguranog lica i dr.)

Osim za djecu zdravstvena zaštita u oblasti stomatologije i za trudnice i porodilje

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog je definisana stomatološka zdravstvena zaštita na primamom nivou osim za trudnice, kako je to do sada bio slučaj, i za žene u periodu do godinu dana nakon trudnoće.

Kako se navodi u Zakonu, ova vrsta zdravstvene zaštite na primarnom nivou obezbjeđuje se u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Koju vrstu stomatoloških mjera mogu da dobiju djeca do 18 godina starosti

Uredbom o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su propisane preventivne stomatološke mjere za djecu do 18. godina života u oblasti zaštite oralnog zdravlja:

– fluor tablete;
– jedan preventivni stomatološki pregled svake školske godine;
– fluorisanje sa premazima, želeima, ili drugim fluomim preparatima do dva puta mjesečno kod djece u vrtićima i školama ili kombinacija fluorisanja sa uzimanjem tableta fluora za djecu mlađu od 6 godina života;
zalivanje fisura mliječnih molara i prvih i drugih stalnih molara kod djece do 18. godine života i to najviše jedanput u dvije godine;
– učešće u grupnim zdravstveno vaspitnim i obrazovnim aktivnostima sa djecom do šest godina života i roditeljima (učenje o: redovnom i pravilnomčišćenju zuba, pravilnoj
nekarijesnoj ishrani, značaju pravilnog disanja na nos, odvikavanja od sisanja prsta i cucle,očuvanju mliječnih zuba, ulozi mliječnih zuba u ishrani, govoru i estetskom izgledu, očuvanju prostora za stalne zube);
– kontrola plaka sa bojom, određivanje Plak indeksa i uklanjanje plaka sa zuba.

Pored preventivnih usluga predškolska i školska djecu do 18. godina života mogu dobiti:

– usluge liječenja zuba i usne šupljine kod izabranih stomatologa za djecu do navršene 18. godine života;
– usluge Rtg snimanja zuba i ortopan prema indikacijama;
– intraceptivne ortodontske usluge, koje se mogu obaviti do navršene 18. godine života (preventivne ekstrakcije, selektivna brušenja, pokretne ploče i aparati);
– usluge hitne stomatološke pomoći kod lica od navršene 18. do 65. godine života, koje obuhvataju usluge: trepanacije, incizije i ekstrakcije, uključujući i lokalnu anesteziju,
– liječenje akutnih lokalnih infekcija usne šupljine i zbrinjavanje povreda vilica i usne šupljine.

Na Stomatološkoj poliklinici KCCG djeca do 18 godina, sa uputom od izabranog stomatologa, mogu uraditi snimanje zuba (ortopan).

Za sve probeme i pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava na ovu vrstu zdravstvene zaštite zainteresovani roditelji se mogu obratiti Findu zdravstva i njihovom sektoru zaduženom za stomatološku zaštitu na brj telefona 020 40 41 53.

SPISAK ORDINACIJA U SVIM GRADOVIMA U CRNOJ GORI SA KOJIMA FOND IMA UGOVOR