Pravna pomoć

Udruženje Roditelji od septembra 2012. godine pruža besplatno pravno savjetovanje roditeljima i obezbjeđuje im infomacije koje se tiču njihovih i prava njihove djece.

Roditelji nam se obraćaju različitim povodima, a najčešće kada imaju problema u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, prava iz radnog odnosa, ljudski prava…

Najčešće savjetujemo majke kako da ostvare prava koja su im zagarantovana zakonima o radu i o dječjoj i socijalnoj zaštiti i ostalim propisima i jedan cijeli segment čini savjetovalište o pravima iz radnog odnosa.

U online ali i savjetovalištu koje funkcioniše na principu direktnog kontakta pravnici se bave situacijama u kojima, između ostalog poslodavac:

  • otpusti ženu kada ostane u drugom stanju;
  • odbija da zaposlenoj na porodiljskom isplati zakonom zagarantovani iznos zarade;
  • prijeti otkazom ili neprodužavanjem ugovora ukoliko se ranije na vrati sa porodiljskog odsustva;
  • degradira ženu koja se odluči da rodi dijete, a posebno nakon njenog povratka sa porodiljskog odsustva;
  • svojim djelovanjem i radnom atmosferom koju kreira utiče na povećanje stepena nesigurosti kod zaposlenih koji planiraju da budu roditelji ili to već jesu.

Aktivnostima Pravnog savjetovališta udruženje Roditelji želi da utiče na smanjenje diskriminacije između majki i žena koje nijesu roditelji, a pomažemo i očevima u ostvarivanju prva na roditeljsko staranje. Primarna cilja grupa projekta su majke i očevi, ali i njihova djeca koja takođe trpe u ovakvim situacijama.

Žene koje se nađu u ovakvim situacijama rijetko se odlučuju da zaštite svoja prava i govore javno o tome. To se dešava najčešće zbog toga što nijesu upoznate sa svojim pravima i što ne postoji dovoljno insitucionalne podrške koja im može pomoći u rješavanju problema. Zato one vrlo često ne pokreću sudske postupke i ne reaguju adekvatno jer strahuju da će biti otpuštene, pa zadržavaju “kakav takav” posao, a uz to ne vjeruju u inspekcijske organe da im mogu pomoći jer jer je poslodavcima ostavljeno previše prostora za korištenje takozvanih rupa u zakonu.

Kordinatorka Savjetovališta: Milica Kadović
Tel: +382 (02) 22 10 00
Web: zaposleni.roditelji.me